Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte i Tomter Rideklubb

Velkommen til Årsmøte i Romter rideklubb! Møtet arrangeres tirsdag 15. mars 2022 kl. 19.00 i Bondestua på Blixland. Påmeldte deltakere kan også nærvare gjennom zoom, hvis ønskelig.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 01.03.2022. Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle idrettslagets årsmelding.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og sake
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Behandle rideklubbens organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg
a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer (herav 1 kasserer og 1 ungdomsrepresentant + 1 ungd.repr. vara)
c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:
– Forslag til forretningsorden
– Årsberetning/årsmelding
– Regnskap med revisors beretning
– Eventuelle innkomne forslag
– Eventuelle forslag fra styret
– Forslag på medlemskontingent
– Forslag til budsjett
– Valgkomiteens innstilling
– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Vel møtt til klubbens årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, Tomter rideklubb