Årsmøte

12.03.2020 kl 19:00

Årsmøtet avholdes i rytterstua på Blixland

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 27.12.2020

Sakene kan sendes til styret@tomterrideklubb.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 1 styremedlem (kasserer)

c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Sakspapirer som legges frem er:

– Forslag til forretningsorden

– Årsberetning/årsmelding

– Regnskap med revisors beretning

– Eventuelle innkomne forslag

– Forslag på medlemskontingent

– Forslag til budsjett

– Valgkomiteens innstilling

– Styrets innstilling på neste års valgkomité

Med vennlig hilsen

Styret